Sirlig Gamla Stan AB                 Tyska Brinken 22                111 27 Stockholm                      +46 8 21 09 25